Publikacja pokonferencyjna

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do księgi pozjazdowej, która ukaże się nakładem wydawnictwa WoltersKluwer w pierwszym kwartale roku 2018. Jednocześnie bardzo prosimy, aby problematyka poruszana w tekstach nadsyłanych do publikacji pokonferencyjnej koncentrowała się wokół tematyki paneli dyskusyjnych przewidzianych w ramach Zjazdu, których tytuły brzmiały następująco: 1) Optymalny model ładu korporacyjnego – propozycje reformy polskiego prawa spółek, 2) Ład korporacyjny w European Model Company Act oraz w planie działania Komisji Europejskiej, 3) Kluczowe problemy ładu korporacyjnego w spółce publicznej, 4) Odpowiedzialność członków władz spółki jako narzędzie kształtowania optymalnego ładu korporacyjnego, 5) Trójpodział władzy czy prymat organu właścicielskiego – próba analizy modelu ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych, 6) Problematyka zarządzania spółkami osobowymi.

Teksty, których łączna objętość nie przekracza 40 000 znaków (ze spacjami), zaś w w przypadku głosu w dyskusji – 15 000 znaków (ze spacjami), prosimy przesyłać na adres zkph2017@wpia.uw.edu.pl w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Nadesłane publikacje będą recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego (nie dotyczy to tekstów stanowiących zapis referatu wygłoszonego podczas obrad Zjazdu).

Wszelkie pytania, w szczególności dotyczące publikacji pokonferencyjnej, prosimy kierować do Sekretariatu Zjazdu, na adres zkph2017@wpia.uw.edu.pl.

Informacje archiwalne